SDL

Saugos duomenų lapas alyvai, tepalui

Saugos duomenų lapas (SDL) – nustatyto turinio informacija apie cheminę medžiagą ar preparatą, kuria remiantis galima imtis reikalingų priemonių, susijusių su žmonių sveikatos apsauga, sauga darbo vietoje ir aplinkos apsauga.

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. ankstesnis REACH reglamento Nr. 1907/2006 II priedas nebegalioja ir reikia vadovautis naujojo Reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedu, o nuo 2015 m. birželio 1 d. –

Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedu

Cheminės medžiagos tiekėjas (gamintojas, importuotojas ar platintojas) kiekvienam profesionaliam naudotojui privalo pateikti SDL. SDL yra pagrindinė priemonė, suteikianti profesionaliems naudotojams visą informaciją, reikalingą siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. SDL turi standartinę struktūrą, kurią sudaro 16 skirsnių (žr. lentelę) ir turi būti teikiamas nemokamai spausdinta ar elektronine forma oficialia ES narės, kurioje pavojinga cheminė medžiaga teikiama į rinką, kalba.

SDL tiekiamiems TEPALAMS :

G.Beslux Biogrease L-000/G